PRIVACYVERKLARING WTC NOKEREBERG

1      Algemene info

WTC Nokereberg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. WTC Nokereberg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

als Toeristenclub WTC Nokereberg zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

WTC Nokereberg

Holstraat 3

9771  Nokere

guy@quatannens.com

0475/38.98.29

 

2      Persoonsgegevens leden

Uw persoonsgegevens als lid worden door de club WTC Nokereberg verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

• om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van onze club (op basis van uw lidmaatschap)

• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen zodat u op de hoogte bent en blijft van het nieuws en de activiteiten van onze vereniging  (op basis van uw lidmaatschap)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

• Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

Voor de volgende doeleinden en rechtsgronden :

· het in orde brengen van de jaarlijkse clubadministratie (lidmaatschap)

 

· De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden meedelen tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met de andere leden in het kader van uw lidmaatschap.

Website : via onze website kan foto- en filmmateriaal van onze clubactiviteiten worden geüpload. Op onze website wordt de namen en voornamen van al onze leden opgenomen. De website wordt eveneens gebruikt om de activiteiten van de club aan te kondigen.     

Bewaartermijn

WTC Nokereberg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens worden bijgehouden tot 2 jaar na lidmaatschap tenzij u uitdrukkelijk de onmiddellijke verwijdering vraagt .


3      Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

• Alle personen die namens de club WTC Nokereberg van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan

• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


4      Rechten als lid

· U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.

· Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons 

· Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan een andere partij.


5      Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

De club WTC Nokereberg kan zijn privacyverklaring wijzigen.  Van elke wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.  De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018.